Nieuwjaarsbijeenkomst 17-1-2018

Op 17 januari 2018 kwamen de ZWH-leden bijeen in Grenshotel De Jonckheer om voor de twaalfde keer op rij naar elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar uit te spreken. Rabobank ZuidwestBrabant maakte het wederom mogelijk om de receptie te combineren met een lunch voor de deelnemers.

Henk KielmanOok het College van Burgemeesters en Wethouders was weer van de partij om met de ZWH-leden in een ontspannen sfeer terug te blikken op het vorige jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. ZWH-voorzitter Leny Moerbeek heette de 33 aanwezigen welkom en gaf het woord aan Rabobank directievoorzitter Ed Vreman.

Hij hield de aanwezigen voor dat er goede economische vooruitzichten zijn dat biedt de bedrijvigheid in de regio ook veel kansen, maar het is daarbij wel zaak dat het nieuwe kabinet ook de diverse sociaaleconomische dossiers met voortvarendheid gaat oppakken. Ook de bedrijven kennen uitdagingen om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Vervolgens introduceerde Vreman de spreker op deze bijeenkomst: Henk Kielman.

Henk Kielman vertelde over de Lions Club Woensdrecht Zuidkwartier waarvan hij bestuurslid is. Ook liet hij enkele maatschappelijke doelen de revue passeren, die zij met deze serviceclub in de gemeente ondersteunen. De Zomerrit, de Wensboom en de Verwendag zijn slechts enkele van de zeer gewaardeerde activiteiten die ontplooid worden. En als Lions nemen zij ook de organisatie op zich van de Zuidwesthoek Business Award. Een evenement voor de ondernemers in de gemeente, dat ditmaal op 30 maart wordt georganiseerd. Meer info hierover is te vinden op: www.zuidwesthoekbusinessaward.nl.

ZWH voorzitter Moerbeek bedankte de spreker en kondigde de leden-kortingsactie aan waarin er via het ZWH-secretariaat kortingskaarten voor het Zuidwesthoek Business Award-evenement aangeschaft kunnen worden (max. 2 kaarten met een korting van 25,- per kaart voor een totaal van max. 20 kaarten). Zij herinnerde de leden eraan dat er een korte enquête is toegestuurd om een actueel beeld te krijgen over de wensen en verwachtingen over de ledenactiviteitenvan ZWH. Haar verzoek was om dat formulier in te leveren of toe te sturen aan het secretariaat, zodat het bestuur daarmee aan de slag kan.

Het verslag van de ledenvergadering van 27 juni 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. Het verslag van de ledenbijeenkomst bij Saver in Roosendaal op 27 september was ter kennisname aan de leden gestuurd en leverde verder geen vragen op. Bij de formele vaststelling van de eerder gepresenteerde jaarcijfers 2016 zijn nu ook de bevindingen vanuit de kascontrole betrokken. ZWH-lid Piet de Wit (De Wit Opslag) gaf aan dat de cijferverantwoording 2016 geen aanleiding gaf tot opmerkingen. De leden stelden daarmee de cijfers vast en verleende daarmee de penningmeester en bestuur décharge.

Bij de presentatie van de begroting 2018 werden de cijfers conform het concept vastgesteld (daarmee wordt voor 2018 een begroot tekort van € 1.819,- op een totaal van € 8.269,- aan exploitatielasten. Door een van de (Allen Fincke) leden werd een vraag gesteld over de bij sponsoring opgenomen omvang van het bedrag (waarom lager dan bovengenoemde totaal van kortingsactie). De voorzitter antwoordde dat het begrotingsbedrag gebaseerd was op een inschatting gerelateerd aan het aantal afgenomen kortingskaarten bij de voorgaande editie van de Business Award. Met de vaststelling van de begroting 2018 werd ook het contributiebedrag van € 150,- vastgesteld. Een tarief dat wederom gelijk is aan het tarief van het voorgaande jaar.

In de rondvraag maakte penningmeester Ernest Meijlemans melding van een voorgenomen ‘archiefvernietigingsdag’ die hij voor de Ossendrechtse ondernemers organiseert, waar alle ZWHleden (voor een bedrag van slechts € 10,- ) ook aan mogen deelnemen. Nadere info wordt vanuit secretariaat toegestuurd aan de leden.

ZWH-lid Walter Matthijs vertelde kort zijn plannen om vanuit zijn bedrijf wederom een zaalvoetbaltoernooi te organiseren (‘de Candy Cup’) waarvoor ook de andere ZWH-leden van harte worden uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Dit toernooi zal plaatsvinden op 29-12-2018. Nadere info wordt vanuit secretariaat toegestuurd aan de leden.

Aansluitend begaven de deelnemers zich naar het restaurant van Grenshotel de Jonckheer om daar weer van een uitstekend verzorgde lunch te kunnen genieten.

Lunch Jonckheer liLunch Jonckheer re